TILLGÄNGLIGHET

Advantum Arkitekter AB - ditt stöd i tillgänglighetsfrågor genom hela projekterings- och byggprocessen.

Stöd och rådgivning till arkitekter och byggherrar

När det blir rätt från början går projektering och byggnation så mycket smidigare. Redan i de allra första skisserna kan man säkerställa att lagkraven på tillgänglighet kommer att bli lätta att uppfylla. Inför varje skedesleverans är det sedan lämpligt med en granskning av att alla tillgänglighetskrav är uppfyllda.

Tillgänglighetsutlåtande

I projekterings- och byggprocessen krävs tillgänglighetsutlåtande vid två tillfällen - inför bygglovsansökan/tekniskt samråd och inför slutbevis. Interimt utlåtande kan också förekomma inför ibruktagande.

Tillgänglighetsbesiktning och utlåtande inför slutbesked

Tillgänglighetsutlåtande inför slutbesked föregås alltid av en besiktning av den färdigställda byggnaden.

Övriga tillgänglighetsbesiktningar och utlåtanden

Besiktning och utlåtande görs även inför ägarbyte, ombyggnation eller hyresgästanpassning samt inför åtgärdande av enkla hinder enl lagkraven i HIN.

Bostad - Arbetsplats - Publik lokal - Myndighetslokal - Allmän plats-mark

Lagkrav

För olika typer av lokaler ställs tillgänglighetskrav i ett antal olika lagar och föreskrifter - PBL, BBR, SIS, AFS, PBF, ALM och HIN. Lagkraven kan även vara uttolkade i prejudicerande domar. Granskning sker primärt mot denna lagstiftning.

Utökade krav

Fastighetsägare kan ställa krav som går längre än lagstiftningen och Arbetsmiljöverket ställer utökade krav på arbetsytor för personal i vårdboenden och i sjukhus. Tillgänglighetsgranskning kan ske även mot utökade krav om så särskilt önskas.